අපි ජිම් එකකට යන්න ඕනේ ඇයි? ජිම් එකකට නොයා ඇඟ හදාගන්න පුලුවන්ද ?

මේ අපේ මුල්ම වීඩියෝව මේ වීඩියෝවේන් අපි අද කතාකරන්න යන්නේ “අපි ජිම් එකකට යන්න ඕනේ ඇයි?” කියන කාරණාව ගැන ගොඩක් අය ජිම් ගියාට දන්නේ නෑ ඇත්තටම ජිම් යන්නේ ඇයි කියලා. අර කතාවක් තියනවනේ දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමග කියලා අන්න ඒ නිසා හැමදේම පටන්ගන්න කලින් අපි ජිම් එකකට යන්න ඕනේ ඇයි? කියන එක ගැන දැනගෙන ඉමු. මෙන්න එහෙනම් වීඩියෝව ඔයාලම බලන්නකෝ