බෝසත් පියෙකුගේ සංවේදී කතාව – තොපි කොතරම් ඉගෙනගත්තත් තොපේ දෙමවුපියන්ට බලපල්ලා – නැතිනම් තොපේ දරුවොත් තොපිට මෙහෙම කරයි .

බෝසත් පියෙකුගේ සංවේදී කතාව

ලංකාවේ බොහෝ බොහෝ දෙනා දෙමයුපියන්ට බොහොම අදරෙයි එත් මේ අතර ඇතැමුන් ,ඉගෙනගත්තට පස්සේ තම දෙමයුපියන්ට සලකන්නේ නෑ,එවැනි අසරනැවු පියෙකු කල සංවේදී කතාවේ වීඩියෝවක් පහතින් ,

කොතරම් ඉගෙනගත්තත් තොපේ දෙමවුපියන්ට බලපල්ලා
නැතිනම් තොපේ දරුවොත් තොපිට මෙහෙම කරයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *