වෛද්‍ය තාරක “සුමේධ” හිමියන් නමින් සසුනට එක්වෙයි

වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට අවුරුදු 7 ක් සේවය කළ තාරක “සුමේධ” හිමියන් නමින් සසුනට එක්වෙයි අපිත් උන්වහන්සේට උතුම් නිර්වාණය අවබෝධ කරගැනීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේව කියලා හදවතින්ම ප්‍රර්ථනා කරමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *