නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව ආශ්‍රිතව දෝෂ 18 ක් මෙන්න මේවා තියනවානම් ඔබ දුප්පත් වෙයි

නිවසක් සැදීමේදී වස්තු දෝෂ පරික්ෂ කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා .මන්ද ඉතා ලොකු මුදලක් වැයකර සාදන ලද නිවාස ,යම් යම් වස්තු දෝෂ නිසා නිවැසියන්ට පිඩා ගෙන එනු ලබනවා ,පහත වීඩියෝව නරඹා ඔබේ අදහස් අපසමග බෙදා ගන්න ,

නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව ආශ්‍රිතව දෝෂ 18 ක් මෙන්න මේවා තියනවානම් ඔබ දුප්පත් වෙයි දැන්ම කියවන්න මෙයින් එකක් හෝ තිබේනම් ඔබේ දියුණුවට බාධාව මෙය විය හැකියි යහළුවන්ටත් මෙම වීඩියෝව නරඹන්න Share කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *