ගැටගැසුණු නහර ඉක්මනින් සුව කරන ලොවක් මවිතකළ විශ්මිත ප්‍රතිකාරය මෙන්න

ගැටගැසුණු නහර ඉක්මනින් සුව කරන ලොවක් මවිතකළ විශ්මිත ප්‍රතිකාරය මෙන්න නිවසේදීම කරගත හැකි ඉක්මන් සරල ප්‍රතිකාරය මෙන්න හරිම ලේසි වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින් ඔබත් නරඹන්න කළමනා 3ක් පමණයි අවශ්‍ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *