අතුල හා අමායා විවාහ වෙයි? සුරංගනා ලෝකයක් වගේ සරසලා ගත්ත වෙඩින් එකේ ඡායාරුප මෙන්න

අතුල හා අමායා විවාහ වෙයි සුරංගනා ලෝකයක් වගේ සරසලා ගත්ත වෙඩින් එක ඡායාරුප මෙන්න සමිතා විවාහ උත්සවය ආවද? බුකිය කැළඹු ඡායාරුප පෙළ මෙන්න ඔයාලත් බලන්නකෝ පට්ටම ලස්සනයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *