හද්දා පිටිසර ගමකින් පැමින ලෝකයේ ලාබාල ගුවන් නියමුවරිය වූ රූමත් යුවතියගේ කතාව මෙන්න

හද්දා පිටිසර ගමකින් පැමින ලෝකයේ ලාබාල ගුවන් නියමුවරිය වූ රූමත් යුවතියගේ කතාව මෙන්න දුප්පත් ගමක ඉපිද සිය දෛවයට අභියෝග කරමින් එලෙස කැපවීමෙන් ක්‍රීයා කර සිය සිහිනය ජය ගත් යුවතියකගේ කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *