ලොව වටිනාම පියයුරු යුගල හිමි කාන්තාව මෙන්න බලන්නකෝ මේ තරම් වටිනවා කිව්වේ ඇයි කියලා

ඇමරිකාවේ රියැලිටි ටී.වී. තාරකාවක හා ප්ලේබෝයි කවර නිරූපිකාවක් වන හොලි මැඩිසන් ලොව වටිනාම පියයුරු යුගල හිමි කාන්තාව බවට මේවනවිට පත්ව තිබේ මෙන්න බලන්නකෝ ඇයි මේ තරම් වටිනවා කිව්වේ ඇයි කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *