ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී නතාෂා පෙරේරා සහ ප්‍රිහාන් සුපිරිම ගුවන් යානයකින් අද රටින් පිටවුණ හැටි

ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී නතාෂා පෙරේරා රට අතහැර යනවා කියලා පසුගිය දවසක කිවුවනේ ඔන්න ඒ දවස අද උදාවෙලා ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී නතාෂා පෙරේරා සහ ප්‍රිහාන් සුපිරිම ගුවන් යානයකින් අද රටින් පිටවුණ හැටි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *