එකදිගට පැය 24ක් තුල කාන්තාවන් 57ක් සමඟ යහන්ගතවී තරුණයකු ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවයි

එකදිගට පැය 24ක් තුල කාන්තාවන් 57ක් සමඟ යහන්ගතවී තරුණයකු ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවයි